Obchodní podmínky

 


Provozovatelem webu www.detoxikacninaplastipatchit.cz  je

NutriWorks CZ, s.r.o., Staré nám. 14/14, 619 00, Brno, IČO: 292 79 984


Internetový obchod je určen pro koncové zákazníky, proto jsou všechny ceny uvedeny včetně DPH a spotřební daně. V ceně nejsou zahrnuty náklady na doručení (poštovné, dobírka a balné). Ceny se vztahují k vyobrazenému a popsanému zboží. Nabídkové ceny uvedené na stránkách webu jsou platné v okamžiku objednání.  Ceny v internetovém obchodě mohou být upravovány bez předchozího upozornění – většinou na základě zvýšení ceny u dodavatele, zvýšení spotřební daně atp. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky. V případě, že se nabízené zboží  již nevyrábí, nedodává nebo je výrazným způsobem změněna jeho cena, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu  (náhrada objednaného zboží  jiným, zrušení objednávky).Pokud zboží, které požadujete, není na skladě, spojíme se s Vámi a navrhneme Vám náhradní řešení.

Objednané zboží zasíláme standartně pouze na území ČR nebo si klient může zboží odebrat osobně na adrese NutriWorks CZ, s.r.o., Staré nám. 14/14, 619 00, Brno. Odeslané objednávky zákazníkem jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad je součástí balíčku, na vyžádání jej můžeme zaslat elektronickou cestou.

Důležité upozornění:  Obchodní podmínky jsou smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v tomto dokumentu. Kupující souhlasí  s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání jeho objednávky a je jimi vázán od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si také vymezuje podmínku, že zboží odešle v takové podobě, která je na fofografii každého konkrétního produktu - změna barvy a jiná úprava není možná, protože povaha převážné většiny prodávaného zboží je takového rázu, že změnu neumožňuje - jedná se o jednotlivé originální kusy. Povaha tohoto zboží také může v některých případech omezit  objednané množství, jelikož dodávky některých produktů jsou od zahraničních výrobců a ve velmi nepravidelných a nepředvídatelných intervalech. V případě objednávky většího počtu kusů ze strany kupujícího se  může stát, že objednané množství nebude v takovém rozsahu  skladem v eshopu ani u dovozce či výrobce a prodávající se v tomto případě zavazuje tento konkrétní případ osobně s kupujícím dořešit.

 S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že souhlasí s jejich obsahem. 


Doprava zboží , poštovné  a platební  podmínky

Doba expedice (předání zboží k doručení) je do 1-2 pracovních dnů od přijetí objednávky. O případné delší lhůtě, pokud se vyskytnou nepředvídatelné události, bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. Konkrétní dodací podmínky (většinou na přání kupujícího) lze v jednotlivých případech dohodnout telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Po ČR zasíláme zboží  jako  Obchodní balík –  od ledna 2012 jako Balík do ruky.  Česká pošta garantuje doručení zásilky do 24 hodin v pracovní dny s dobou uložení na pobočce trvající 7 dnů. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce.

Zboží zasíláme na dobírku nebo je možné platbu uskutečnit převodem na účet. V tomto případě zašleme co nejdříve po obdržení objednávky údaje potřebné k provedení platby e-mailem. Záměrně neuvádíme tyto potřebné údaje v těchto obchodních podmínkách, aby nedošlo k zaplacení objednávky dříve, než zkontrolujeme její obsah - v ojedinělých případech se může stát, že konkrétní položku si objedná jiný zákazník a stejný vzor potom není k dispozici.

Pokud zákazník bez předchozí domluvy s prodávajícím neuhradí platbu převodem do 7 dnů, bude jeho objednávka stronována. Na tento fakt bude kupující prodávajícím upozorněn. Toto opatření je nezbytné z důvodu, že zboží je pro zákazníka odloženo a tím znepřístupněno jiným zákazníkům v eshopu. 

Kupující je povinen objednané zboží převzít, odmítnou jeho převzetí je možné pouze z důvodů stanovených zákonem.  V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží a učiní pzději objednávku novou, prodávající je oprávněn mu naúčtovat náklady za takovou předchozí objednávku - na tento fakt jej při nové objednávce upozorní.

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí, nejdéle však do 48 hodin a oznámit případné nedostatky prodávajícímu. Případné poškození zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději v této lhůtě. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu  a uplatní je v souladu s Reklamačním řádem.
 
Cena  poštovného  a balného při  zaslání na dobírku je 125,- Kč Českou poštou


    
Zboží je také možno odebrat osobně na adrese NutriWorks CZ, s.r.o., Staré nám. 14/14, 619 00, Brno a to na základě předchozí telefonické domluvy.

 

Na Slovensko zasíláme zákazníkům zboží cenným balíkem České pošty na dobírku. Cena poštovného je 250 Kč, u objednávky nad 4000 Kč poštovné a balné neúčtujeme. Slovenský zákazník platí při převzetí zboží v eurech podle aktuálního kurzu.

Do jiných států zboží nezasíláme z důvodu vysoké ceny za poštovné - v případě zájmu se vždy jedná o individuální domluvu se zákazníkem o spolupodílení se na ceně poštovného. 

Odstoupení   od  smlouvy


Kupující, neboli spotřebitel, je v souladu s novým občanským zákoníkem oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.  Dle  výše zmíněného  bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena. Akceptujeme pouze zboží, které je v originálním balení, kompletní a v neporušeném stavu, tj. bez známek o užívání nebo opotřebování a s originálním dokladem o koupi.


Kupující bere na vědomí také skutečnost, že  jsou - li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Vrácené zboží nezasílejte na dobírku, ale v doporučené nebo pojištěné zásilce nebo běžným balíkem. Lze jej dopravit i přímo na pobočku v Brně.  V přiloženém dopise (nebo e-mailem) uveďte způsob, jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží. V případě odstoupení od  smlouvy  se  zavazujeme  Vás  neprodleně  kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky atp.) Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za „zaplacené finanční částky“ zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že kupující zboží odeslal. Částka může být ponížena o oprávněně vynaložené náklady prodávajícího spojených s vrácením zboží a v případě opotřebení nebo znehodnocení zboží také o  částku tomuto odpovídající. Náklady na odeslání  vráceného zboží (poštovné) hradí kupující .V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět kupujícímu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle výběru kupujícího buď výměnou za zboží nové nebo odstraněním jeho vad. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat příměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany prodávajícího – právo zrušit objednávku má pouze v případě, že je zboží vyprodáno. O této situaci bude zákazník neprodleně informován ohledně dohody o dalším postupu.
 

 

Reklamace

Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje podle Zákona č. 40/1964 Sb. a Zákona č. 634/1992  Sb. a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přiložen doklad o zakoupení zboží (výrobku) zpravidla daňový doklad ve formě faktury, který bude obsahovat informaci o datu prodeje, popis zboží, cenu, za kterou bylo zboží prodáno, spolu  sidentifikačními údaji prodávajícího, obsahujícími obchodní firmu, jeho identifikační číslo. Tento doklad o zakoupení zboží zároveň slouží i jako dodací list. Při reklamaci vady výrobku je prodávající oprávněn po spotřebiteli půožadovat prokázání skutečnosti, že kupující zboží koupil u prodávajícího, a to např. předložením tohoto dokladu o zakoupení.

Převzetí zboží a souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem na dokladu o zakoupení zboží - v eshopu se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce a stvrzuje toto svým podpisem.

Prodávající poskytuje spotřebiteli na veškeré spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců - jde-li o prodej např. tabáku, na tento se výše zmíněná záruka nevztahuje - spadá do stejné kategorie jako potraviny, lihoviny a tabákové výrobky (zde je záruční doba 8 dnů).
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě nebo reklamačním řízení.

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží:
- způsobené mechanicky nebo neodborným zacházením či zanedbáním béžné péče ze strany spotřebitele
- způsobené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- vzniklé používáním zboží v podmínkách, ktré neodpovídají svými parametry prostředí, pro které je zboží určeno, nebo parametrům stanoveným výrobcem
- způsobené nadměrným zatěžováním nebo nesprávnou manipulací

Zboží se životností kratší než 24 měsíců
Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. u těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 2 roky. Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to  ale důvod k reklamaci zboží. Z občanského zákoníku vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Veškeré zboží dodáváme v originálním balení.

Pokud jste obdrželi zboží poškozené, neodpovídající kvalitě nebo množství, řiďte se následujícími pokyny:

 1 .Pokud  zjistíte poškození balíku na poště, zásilku nepřebírejte a informujte nás o této skutečnosti.  
 2 . Pokud  zjistíte závadu na zboží nebo rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, informujte nás inned nebo      
  nejpozději do 3 dnů o zjištěné události.                                                                                                                       
 3  .Vadnou zásilku zašlete spolu s originálním dokladem  na adresu obchodu.Se zbožím je kupující spotřebitel povinen přiložit detailní popis závady.
Některé závady mohou být posouzeny ihned při vrácení reklamovaného zboží, jiné musí prodávající postoupit k reklamačnímu řízení dovozci výrobku. V obou případech bude provedeno reklamační řízení v co možné nejkratší lhůtě - o tomto termínu bude kupující informován. Pokud bude reklamace uznána, zboží vám bude vyměněno na základě telefonické či jiné domluvy, případně budou vráceny peníze.V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodejce nebo výrobce, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění -  s každou odchylkou od této lhůty bude neprodleně kupující seznámen.
Upozorňujeme, že se nebudeme zabývat reklamací, pokud pošlete jen část zboží z reklamované zásilky nebo zboží bez obalu. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


 

Ochrana osobních údajů


Kupující si je plně vědom následujících skutečností:
-          Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a             následným dodáním objednaného zboží.
-          Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím
-          Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání poskytne, jsou uloženy  na  zabezpečeném serveru.
-          Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám
Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím. Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Bezpečnost vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby, potřebujeme některá vaše data znát. Veškeré informace o vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému.
Pokud se jedná o telefonní číslo, které uvádíte v objednávce, toto slouží zároveň jako údaj pro poštu, která  díky  jeho uvedení na zásilce kontaktuje a upozorňuje zákazníka, že mu bude zásilka doručena. Z tohoto důvodu prosíme zákazníky, aby uváděli čísla mobilních telefonů – na pevnou linku není možné zaslat SMS.

Závěrečná ujednáníPlatné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své působnosti následuje jako příští.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.